Αριθμός κάρτας:  
Κωδικός:   

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  >  Ειδική βοήθεια

Ειδική βοήθεια

Ειδική Συνδρομή

Παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (EΚ) αριθμός 1107/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της κοινωνικής ένταξης και της χωρίς διάκριση μεταχείρισης, στα άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα θα παρέχεται η αναγκαία συνδρομή σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες τους χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.

Δεσμευόμαστε και εγγυόμαστε την μεταφορά ατόμων με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα υπό τους ακόλουθους όρους:

-    Κοινοποίηση στην εταιρεία του αιτήματος παροχής ειδικής συνδρομής τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης
-    Σε περίπτωση που η πτήση επιστροφής έχει συμφωνηθεί με την εταιρεία μας, αυτό θα πρέπει να αναφερθεί επίσης στην κοινοποίηση

Σε περίπτωση ατόμου με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα που συνοδεύεται από άλλο άτομο, η εταιρεία θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει στον συνοδό μια θέση δίπλα στο άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης.

Σε περίπτωση που το άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα συνοδεύεται από αναγνωρισμένο σκύλο συνοδείας, ο σκύλος αυτός ταξιδεύει στον ίδιο χώρο με το εν λόγω άτομο, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης καθώς και υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο άτομο αναλαμβάνει την ευθύνη συμμόρφωσης με τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες της χώρας του αερολιμένα άφιξης και με τις εφαρμοστέες εθνικές διατάξεις περί της μεταφοράς των σκύλων συνοδείας επί τους αεροσκάφους, χωρίς πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας ενημερωθεί τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την ώρα αναχώρησης της πτήσης, ότι το για άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα είναι απαραίτητη η μεταφορά δυο εξοπλισμών κινητικότητας το πολύ, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρικής αναπηρικής πολυθρόνας, αναλαμβάνουμε την μεταφορά αυτών υπό την προϋπόθεση της δυνατότητας περιορισμού του χώρου του αεροσκάφους καθώς και με την επιφύλαξη του δικαιώματος εφαρμογής των διατάξεων που ορίζει ο νόμος σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά αγαθά, χωρίς επιπλέον κόστος.

Στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα, όταν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο, οι αεροσυνοδοί θα παρέχουν την αναγκαία βοήθεια για την μετακίνηση τους.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η εταιρεία μας και οι πράκτορες της διαθέτουν στα άτομα με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα πληροφορίες σχετικά με την παροχή συνδρομής προς αυτούς καθώς και ουσιώδεις πληροφορίες σχετικά με την πτήση σε προσιτά μορφότυπα και στις ίδιες γλώσσες με τις πληροφορίες που διατίθενται στους άλλους επιβάτες.

Σε περίπτωση που η εταιρεία μας ή οι πράκτορες της παραλάβουν την κοινοποίηση αιτήματος για παροχή ειδικής συνδρομής, αυτοί μεταβιβάζουν την εν λόγω πληροφορία τουλάχιστον 36 ώρες πριν από την δημοσιευμένη ώρα αναχώρησης της πτήσης τόσο στα διοικητικά όργανα του αερολιμένα αναχώρησης, άφιξης και τράνζιτ και στον αερομεταφορέα, σε περίπτωση που η κράτηση δεν έχει γίνει για τον συγκεκριμένο αερομεταφορέα.

Εάν κατά την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης η εταιρεία μας δεν γνωρίζει την ταυτότητα των αερομεταφορέων, η πληροφορία θα αποσταλεί το συντομότερο δυνατόν την ημερομηνία κατά την οποία η εταιρεία ενημερωθεί σχετικά.

Το συντομότερο δυνατόν από την αναχώρηση της πτήσης η εταιρεία μας ενημερώνει τα διοικητικά όργανα του αερολιμένα άφιξης για τον αριθμό των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα που επιβιβάσθηκαν στο αεροσκάφος και χρήζουν ειδικής συνδρομής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Εγγυόμαστε ότι το σύνολο του προσωπικού που παρέχει άμεση συνδρομή στα άτομα με αναπηρία και με μειωμένη κινητικότητα κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις για τον τρόπο εξυπηρέτησης αυτών των αναγκών. Επίσης, η εταιρεία μας εξασφαλίζει σεμινάρια εκπαίδευσης στον τομέα της ισότητας και της κατανόησης των αναγκών των εν λόγω ατόμων, οι δε νέοι υπάλληλοι συμμετέχουν σε σεμινάρια με θέμα την αναπηρία ενώ στο σύνολο του προσωπικού μας παρέχονται μαθήματα κατάρτισης όποτε αυτό θεωρείται αναγκαίο.

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εταιρεία μας μπορεί να αρνηθεί την επιβίβαση και την μεταφορά ατόμου με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα προκειμένου να τηρηθούν οι ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας που καθορίζει η διεθνής, κοινοτική ή εθνική νομοθεσία ή  να τηρήσει τις απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζει η αρχή έκδοσης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας μας ή εφόσον το μέγεθος του αεροσκάφους ή των θηρών αυτού καθιστούν την επιβίβαση ή την μεταφορά του εν λόγω ατόμου πρακτικά αδύνατη.

Σε περίπτωση άρνησης, η εταιρεία, δια των πρακτόρων της θα καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να προτείνει μια εναλλακτική λύση μεταφοράς του εν λόγω ατόμου.

Σε περίπτωση άρνησης, το άτομο με αναπηρία ή μειωμένη κινητικότητα δικαιούται την επιστροφή του καταβληθέντος χρηματικού ποσού ή  αποκατάσταση. Σε περίπτωση που η εταιρεία ή ο πράκτορας της επικαλείται την άρνηση για λόγους που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, το εν λόγω άτομο θα ενημερωθεί άμεσα σχετικά ενώ σε περίπτωση έγγραφης αίτησης θα αποσταλεί άμεσα έγγραφη απάντηση εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αίτησης.